3E Morava Nature

Workshop „Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce“

     Trnavský samosprávny kraj ako partner projektu 3E-MoravaNature podporil publicitu a propagáciu projektu dňa 22. mája 2019 v Skalici na workshope „Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce“, kde odprezentoval základné informácie o projekte, jeho zameraní, cieľoch a aktivitách. Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu inštitucionálnej spolupráce Connecting Regions SK-AT s ohľadom na dosahovanie synergií medzi cezhraničnými projektovými iniciatívami a nositelia 3E-MoravaNature sa do programu podujatia a následnej diskusie zapojili vo väzbe na tematické zameranie na rieku Morava, ktorá je ústredným  ťažiskom projektu 3E-MoravaNature najmä pokiaľ ide o dosahovanie akceptácie ochrany životného prostredia a podporu spolupráce pre budúce aktivity v ochrane prírody, ako aj rozvíjanie potenciálu pre udržateľnú cezhraničnú turistiku na území rieky Morava.

     Projekt 3E-MoravaNature bol odprezentovaný cieľovej skupine zástupcov miestnej samosprávy a mikroregiónov, štátnej správy a tretieho sektora z oboch krajín, Slovenska i Rakúska. Z projektových partnerov sa na podujatí zúčastnil zástupca Mesta Gbely a prezentácia poskytla prehľad o cieľoch a aktivitách projektu zameraných na environmentálne vzdelávanie, ktoré zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody a umožní ich lepšie zohľadňovanie pri rozhodovaní o územnom rozvoji.

     Prezentáciou projektu smerom k dotknutým subjektom miestnej samosprávy sa sledovalo aj  zainteresovanie nositeľov rozhodnutí a zriaďovateľov základných škôl v spádovej oblasti rieky Morava, čo napomôže budúcej snahe realizovať environmentálne vzdelávanie a aktivity zamerané na ochranu prírody.

Stretnutie partnerov

Stretnutie partnerovStretnutie partnerov projektu