3E Morava Nature

Eko-kemp

Trnavský samosprávny kraj ako partner cezhraničného slovensko – rakúskeho projektu 3E-Morava Nature zorganizoval v dňoch 07. - 10. septembra 2021 Environmentálny kemp pre žiakov osemročných gymnázií z projektového prihraničného územia. Podujatie aktívnou účasťou a angažovaním prednášajúcich a lektorov environmentálnej výchovy podporili partneri projektu: MČ Devínska Nová Ves, Bratislavské regionálne ochranárske združenie o.z. (BROZ) a strategický partner Štátna ochrana prírody SR – CHKO Záhorie.

 

Cieľom eko-kempu bolo pomocou viacdňového koordinovaného školského ekoturizmu zvýšiť povedomie u cieľovej skupiny žiakov osemročných gymnázií a pedagógov o jedinečných prírodných hodnotách spoločného prihraničného slovensko – rakúskeho územia v povodí rieky Moravy a umocniť vzťah detí, ako aj dospelých k prírode a ich akceptáciu potreby ochrany životného prostredia.

 

Trnavský samosprávny kraj odovzdal pedagógom eko-výchovy spracovaný Pilotný školský materiál a program aktivít, pomocou ktorého môžu na hodinách environmentálnej výchovy, či biológie uplatniť metódy aktivizujúce environmentálne učenie sa žiakov a pozitívne vplývať na formovanie ich postojov k životnému prostrediu. Účastníci eko-kempu zároveň obdržali doplnkové učebné pomôcky (mapy CHKO Záhorie, pexeso chránených živočíchov a rastlín, vymaľovánky, a i.) a mali možnosť overiť svoje znalosti zo stavby rastlinnej a živočíšnej bunky pomocou botanických modelov vystavených v ekoučebni Piesočná. Teoretická časť sa mohla zrealizovať vďaka vybudovanej a pomôckami vybavenej eko-učebni Piesočná v  Moravskom Svätom Jáne. V revitalizovanom areáli Piesočná prebehlo zážitkové vyučovanie po náučnom chodníku. Botanická záhrada plná liečivých a aromatických byliniek spolu s eko-jazierkom a kvetinovými záhonmi, ktoré aj počas eko-kempu prilákali vtáky, vážky aj motýle spríjemnili žiakom pobyt v prírode a zážitkové vyučovanie v prírodnom prostredí.

 

V Gbeloch na Adamovských jazerách, jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít v oblasti Záhoria mali žiaci možnosť v rámci edukačnej vychádzky s prvkami zážitkovej pedagogiky  pozorovať pomocou ďalekohľadov najmä vtáctvo, ale i obojživelníky, či hady. Odborný výklad a diskusiu zastrešili ornitológ Ján Svetlík a zoológ Rudolf Jureček, ktorý deťom zároveň umožnil nielen sledovať, ale aj aktívne sa zapojiť do vypustenia uzdravených dravých vtákov, myšiaka hôrneho a dvoch sokolov myšiarov do voľnej prírody. Na Adamovských jazerách boli spozorované volavka popolavá, hus divá, hrdlička poľná, ale aj vzácne a chránené druhy haja červená a orliak morský, ktorí sa vznášali a krúžili nad hlavami detí dostatočne dlho na to aby boli dobre viditeľní, akoby chceli demonštrovať svoju krásu v prirodzenom prostredí.

 

Samostatný deň v rámci eko-kempu bol venovaný zážitkovej výučbe v priestoroch Ekocentra v Devínskej Novej Vsi kde žiakov a pedagógov uvítal starosta mestskej časti Dárius Krajčír s projektovou manažérkou Barbarou Langsfeldovou.  Z ekocentra sa žiaci a pedagógovia presunuli pešo k Cyklomostu slobody, kde počas lektorovanej vychádzky, ktorú zastrešila  lektorka eko-výchovy Natália Lipová, mali možnosť okrem mini meandru sledovať aj vtáčích obyvateľov nivy rieky, volavky popolavé počas boja o teritórium sprevádzaného náletmi a odstrašujúcim mávaním krídiel. Praktické vyučovanie v exteriéri pokračovalo v okolí Sandbergu, pieskovej jaskyne v rámci enviro-učebne, kde prednášku o obnove a podpore biodiverzity vo vzácnych biotopoch v cezhraničnom regióne sprostredkoval Andrej Devečka z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktorý účastníkov sprevádzal aj za stádom kôz spásajúcich suché lúky v oblasti Devínskej Kobyly. Spásanie  ako forma starostlivosti o vzácne biotopy napomáha ich prirodzenej obnove. Pozornému oku pod Sandbergom neunikol náhliaci sa pavúk stepník, ktorý obýva túto významnú paleontologickú lokalitu. V pieskových svahoch Sandbergu mali žiaci možnosť vidieť aj domov včelárika zlatého, ktorý si v piesku stavia až 1m hlboké hniezda. Edukačný výlet v lokalite Devínska kobyla zavŕšil putovanie za prírodnými krásami cezhraničného slovensko - rakúskeho územia rozprestierajúceho sa pozdĺž rieky Morava.

Eko-kemp

Eko-kemp

Eko-kemp

Eko-kemp

Eko-kemp

Eko-kemp

Eko-kemp