3E Morava Nature

Marktgemeinde Hohenau an der March

Aktivity a výstupy partnera „Obec Hohenau“

 1. Publicita a komunikácia

 

Cieľ:

 • Zlepšiť úroveň vedomostí a povedomie o vzácnych biotopoch po oboch stranách rieky Moravy
 • Zmeniť správanie obyvateľov a návštevníkov jednotlivých lokalít po oboch stranách rieky Moravy

 

Aktivity (výstupy):

 • Záverečná konferencia crossborder. Záverečnú konferenciu zorganizuje rakúsky partner Hohenau s podporou NO Regional v novom ekocentre a na výstave v Hohenau. Cieľovými skupinami pre toto podujatie búdu predstavitelia samosprávy, návštevníci region, experti, žurnalisti, všetci projektoví partneri, atď...

 

 1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 

Cieľ :

Zlepšenie vodného režimu mokradných biotopov v Hohenau.. Realizácia studne, ktorá bude zásobovať vodou plochu cca 25 ha zlepší podmienky ramsarskej lokality v Hohenau an der March. Príprava a realizácia tohto opatrenia bude vykonaná v spolupráci so strategickým partnerom Verein Auring, ktorý bude spravovať studňu aj po skončení projektu. Skvalitnenie mokradných habitatov bude prepojené s ďalšími aktivitami projektu ako komunikácia a envirovýchova.

 

Aktivity (výstupy):

 • Vybudovanie studne, ktorá zlepší vodný režim v rámci významných Ramsarských mokradných habitatov na ploche 25 ha

 

 1. Environmentálna výchova

 

Cieľ:  

Koncipovanie programu pre inovatívnu ekopedagogiku o prírodných územiach severných nív rieky Moravy, vrátane realizačného materiálu, ako návrh a tlač letáku o budovaní povedomia o nivách rieky Moravy, faune a flóre. Zosúladenie tém s ostatnými ekocentrami s tvorbou širokej palety ekologického vzdelávania. Koncipovanie programu (exkurzie, workshopy, ...) bude prebiehať v úzkej súčinnosti so strategickým partnerom Auring, ktorý ho bude potom uplatňovať.

 

Aktivity (výstupy):

 • Inovatívny program ekologickej výchovy, ktorú realizuje strategický partner Auring v Hohenau a okolí
 • Organizácia a realizácia regionálnej cezhraničnej výstavy v ekocentre Hohenau
 • Hotová cezhraničná výstava v novom ekocentre Hohenau na tému Chránené územia Ramsar a Natura 2000 a manažment chránených území v priestore pozdĺž Moravy pre obyvateľstvo a návštevníkov regiónu.

 

 1. Ekocentrum v Hohenau

 

Cieľ:  

 • Ekocentrum  ponúka skvelú príležitosť uskutočňovať programy environmentálnej výchovy, výskumné aktivity a aktivity zamerané na ochranu prírody pre neďaleké obce. Ekopedagogické schopnosti a skúsenosti s ochranou prírody miestnych znalcov môžu významne prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia nelen na školách ale aj u občanov

 

Aktivity (výstupy):

 • Realizácia nového ekocentra v kombinácii s budovou a pozemkami strategického artnera Auring. Ekocentrum ponúkne priestory pre environmntálnu výchovu vo vnútri budovy, výstavu o chránenom území (zrealizované partnerom by NÖ.Regional). Auring ponúkne activity vo vonkajšom priestore lužnej krajiny. Investícia bude vykonávaná obcou Hohenau

 

http://www.hohenau.at/