3E Morava Nature

Weinivertel Tourismus GmbH

Aktivity a výstupy partnera „Weinviertel Tourism“

 

  1. Publicita a komunikácia

 

Cieľ:

  • Zlepšiť úroveň vedomostí o vzácnych biotopoch po oboch stranách rieky Moravy
  • Zvyšovanie povedomia na území rieky Moravy s dôrazom na chápanie významu prírodného prostredia a akceptácie opatrení na ochranu prírody na Morave vychádzajúce zo série koordinovaných ekocentier okolo rieky Moravy založených ako časť projektu. Podpora kompetentnými orgánmi na ochranu prírody

 

 Výstupy:

  • Spoločný „corporate design“ pre projekt (dizajn, logo, farebná schéma bude spracovaná pre všetkých partnerov v digitálnej forme aby bola v tomto duchu používaná pre všetky printové a online materiály a infotabule). V spojitosti s ekocentrami bude zhotovená všeobecná informačná tabuľa, ktorá bude informovať o projekte a všetkých ekocentrách.
  • 2 brožúrky o území rieky Moravy  (AT a SK), o ekocentrách, dostupných programoch envirovýchovy a exkurziách v teréne.
  • Reklama a reklamné materiály
  • poznávacie výlety a jednodňové exkurzie. Účastníci budú mať možnosť spoznať vzdelávacie programy a programy na oddych a voľný čas a budú mať možnosť diskutovať priamo s miestnymi agentmi z ekocentier.
  • zabezpečovanie priamej mailovej komunikácie so školami, škôlkami, univerzitami, spoločnosťami vo Viedni a v dolnom Rakúsku a potenciálnymi návštevníkmi z Rakúska a Nemecka. Pre praktickú aplikáciu avizovaných ponúk na web stránke budú ešte zhotovené tlačové materiály, informačné tabule, fotografie a videá. Fotografovanie bude zrealizované na území rieky Moravy a v ekocentrách.
  • výroba obchodných artiklov

 

https://www.weinviertel.at/