3E Morava Nature

3E-Morava Nature

POPIS PROJEKTU

Rieka Morava predstavuje spoločný výnimočný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska. Spolu so svojimi lužnými oblasťami v podobe prirodzených a poloprirodzených biotopov po oboch stranách vodného toku a vzácnej paleontologickej lokality je súčasťou sústavy Natura 2000, cezhraničnej Ramsarskej lokality a vstupnou bránou do Alpsko-Karpatského koridoru. Súčasný nepriaznivý stav viacerých vzácnych prírodných lokalít a nedostatok manažmentových opatrení má za následok neustále zmenšovanie vzácnych habitatov a ohrozených druhov. Zlepšenie umožňuje cielený spoločný cezhraničný manažment prírodného územia, odborný dohľad, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a finančné kapacity. Hlavným cieľom predkladaného projektu je preto obhospodarovanie biotopov spôsobom, umožňujúcim udržanie prepojenia biotopov, biodiverzitu a cenné funkcie ekosystému na oboch stranách rieky Moravy. Projektové aktivity zahŕňajú revitalizáciu a manažment 50 ha suchozemských a vodných biotopov, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou. Navyše budú zriadené 4 ekocentrá na posilnenie budúcej cezhraničnej spolupráce a na uvedomelú starostlivosť o prírodné bohatstvo územia rieky Moravy. Pomocou environmentálnej výchovy bude dennodenne informovaných aspoň 100 000 návštevníkov a hostí o prírodných hodnotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie a zvýši sa akceptovateľnosť opatrení na jeho ochranu. Aktivity oslovia občanov a návštevníkov od 6 do 99 rokov, profesionálov a verejnosť. Rovnováha medzi rakúskymi a slovenskými partnermi a spolupráca s významnými strategickými partnermi zabezpečuje úspešnú cezhraničnú spoluprácu a merateľné výsledky v ochrane spoločnej krajiny a viditeľný dosah na cieľové skupiny. Dosiahneme aj akceptáciu a spoluprácu pre budúce aktivity v ochrane prírody na území rieky Moravy.

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE A ZDÔVODNENIE POTREBY REALIZÁCIE PROJEKTU

Cezhraničný región lužnej krajiny Morava – Dyje a priľahlé územia Weinviertel, Záhorská nížina a Devínska Kobyla sú významnými územiami pre spoločnú cezhraničnú ochranu. Viac ako 50 000 ha  zaberajú v tejto oblasti chránené územia  rôznej kategórie ochrany. Mnohé z nich sú hodnotnými prvkami ekologickej siete nedzi Alpami a Karpatmi. Avšak intenzifikácia využívania krajiny, jej zábery pre výstavbu, fragmentácia a deštrukcia vzácnych habitatov ako aj nedostatok pôvodného obhospodarovania krajiny znamenajú hrozbu pre biologickú diverzitu týchto chránených území. Hodnotenie ohrozených druhov habitatov z roku 2011 ukazuje, že 7 zo 14 habitatov lužnej krajiny v Rakúsku má nepriaznivý status. Dotknuté územie predkladaného projektu sa nachádza medzi dvoma hlavnými mestami, Bratislava a Viedeň. 1,9 mil obyvateľov žije v 6Okm dostupnosti od chránených území kým je tento  región je sám o sebe  len riedko obývaný. Štúdia z roku 2010 naznačuje, že význam lužnej krajiny Morava – Dyje ako rekreačnej krajny . špeciálne pre obyvateľov žijúcich neďaleko je veľmi vysoká.  48% obyvateľov z okresu Gänserndorf navštevuje chránené územia rieky Moravy veľmi často, 11 % často. Stále je však dostatočne nevyužitý potenciál pre udržateľnú turistiku. Percento obyvateľov regiónu pracujúcich v oblasti turistiky je veľmi nízke a vhodných turistických zariadení je málo. Takže mnoho ľudí využíva túto oblasť, narušuje ju a nemá dostatočné vedomosti a nasmerovanie. V rámci tohto projektu navrhujeme 3 efektívne stratégie. Vzácne habitaty budú znovu spásané tradičným spôsobom za účelom udržania a zlepšenia stavu biodiverzity, mládež a študenti sa budú vzdelávať  aby získali vedomosti o prírodných hodnotách územia rieky Moravy a navrhujeme vybudovanie  a rekonštrukcie ekocentier  za účelom vytvoriť sieť zariadení pre podporu ochrany prírody a tiež pre  nasmerovanie  turistov. 

UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

Pomocou zacielených opatrení manažmentu prírodného prostredia a starostlivostou o biotopy tradičnou pastvou  bude podporovaná biodiverzita a ekologické siete. Bude vylepšená ochrana na ploche viac ako 50 ha chránených území v Rakúsku a na Slovensku. Na Adamovských jaterách bude zriadených 5 umelých hniezdnych ostrovov aby slúžili pre ohrozené vtáctvo. Vybudovaním a rekonštrukciou zariadení v 4 ekocentrách a jednej ekoučebni bude každý rok viac ako 50 000 osôb informovaných o prírodných hodnotách a potrebe ochrany územia rieky Moravy. Cezhraničná spolupráca ekocentier umožní v budúcnosti aj lepšiu spoluprácu pri ochrane prírody. Navyše bude okolo ekocentier  na území rieky Moravy   poskytovaná environmentálna výchova prostredníctvom pravidelných vyučovacích hodín (dokopy viac ako 1000) Environmentálne vzdelávanie zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody a umožní ich lepšie zohľadovanie v rozhodovaní o územnom rozvoji. Zároveň ponúka možnosti zotavovania a oddychu v prírode. Vďake cezhraničnej komunikácii a riadeniu ako aj vďaka spoločným opatreniam a turistickému poradenstvu budú dosiahnuté lepšie výsledky v a manažmente biotopov a lepšie výsledky pri zainteresovaní  širšieho spektra obyvateľov a návštevníckych skupín.

DÔLEŽITOSŤ CEZHRANIČNÉHO PRÍSTUPU

Manažment prírodných areálov na území rieky Moravy  si vyžaduje cezhraničnú spoluprácu. V už skončených programoch bolo rozvinutých niekoľko stratégií (napr. Memorandum porozumenia pre cezhraničnú Ramsarskú oblasť v roku 2001, AKK Akčný plán 2010, Ramsarská stratégia 2013), ktoré sa týkali otázok  ďalšieho rozvoja a ochrany. Niektoré aktivity sa dajú realizoavať na národnej úrovni,  ako napríklad  manažment obrábanej pôdy alebo defragmentácia ciest. Iné aktivity ako napríklad manažment vodných tokov alebo manažment opustených plôch či druhová ochrana s cezhraničným dosahom sa dá realizovať  s pomocou pevnej cezhraničnej spolupráce. Niektoré činnosti regionálneho rozvoja ako je priestorové plánovanie sa realitujú na národnej úrovni. Osveta rozsiahlych a spoločných prírodných hodnôt a sprevádzanie či nasmerovanie návštevníkov v obidvoch krajinách je možné zrealizovať iba spoločne. V posledných rokoch sa rekreácia a vzdelávanie naš kolách a materských škôlkach stáva viac a aviac bilaterálnou otázkou. Takže ponuka envirovýchovy musí byť spracovaná v zmysle týchto požiadaviek hlavne v otázkach rozsahu vedomostí, tém a jazyka. Plánované úlohy musia byť zrealizované v obidvoch krajinách za podmienok pevného partnerstva,  spoločného  nasadenia a spôsobov spolupráce. 

Individuálne ciele projektu  

  • Zlepšenie stavu chránených území a ohrozených biotopov pomocou manažmentov a ochranárskych opatrení pomocou cezhraničnej odbornej výmeny 
  • Zlepšenie prepojenia (zosieťovania) zelenej infraštruktúry a biodiverzity v oblasti Alpsko-karpatského koridoru pomocou zlepšenia prírode-blízkych biotopov na oboch stranách rieky Moravy
  • Extenzívne zvyšovanie povedomia na území rieky Moravy s cieľom zvýšenia povedomie pri chápaní významu prírodného prostredia a akceptácie opatrení na ochranu prírody na Morave, vychádzajúc zo série koordinovaných ekocentier okolo Moravy vybudovaných ako časť projektu a podporovaných kompetentnými orgánmi 

Hlavné výstupy projektu 

  • Starostlivosť o suchomilné biotopy na území rieky  Moravy formou tradičnej pastvy, opatrenia na zamokrenie a zriadenie hniezdnych biotopov v mokradiach, opatrenia na ochranu paleontologického náleziska Sandberg, cezhraničná výmena zacielená na manažment chránených území 
  • Výstavba koordinovaných, cezhraničných sietí ekocentier  s príslušnou infraštruktúrou pre služby envirovýchovy pozdĺž rieky Moravy 
  • Environmentálne vzdelávanie v ekocentrách a opatrenia na podporu prírodného turizmu

Partneri projektu

Mesto Stupava

BROZ-Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Mesto Gbely

Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves

Trnavský samosprávny kraj

NÖ.Regional.GmbH

Marktgemeinde Hohenau an der March

March.Raum.Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld

Weinivertel Tourismus GmbH

WUK Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurznezeichnung: WUK Werkstätten-und Kulturhaus