3E Morava Nature

Realizácia aktivít projektu 3E Morava nature - Mesto Gbely

Jednou z aktivít tohto projektu je dodávka, aplikácia a meranie bakteriáloenzymatických zmesí na čistenie severného Adamovského jazera, v ktorom sa vyskytuje invazívne vodné rastlinstvo. Dno jazera bolo po celej ploche pokryté týmto rastlinstvom, ktoré sa agresívne rozširovalo a  to do takej miery, že znemožnilo akékoľvek rekreačné aktivity. Stav bol taký neúnosný, že dlhé tenké zväzky stoniek ohrozovali bezpečnosť plavcov. V rámci projektu bol aplikovaný firmou Baktoma s.r.o. prípravok PTP plus (bakteriálnoenzymatická zmes), ktorým sa vo výraznej miere podarilo obmedziť šírenie tohto rastlinstva v severnom jazere. Jazero je tak čistejšie a bezpečnejšie a môžu ho využívať vo zvýšenej miere rekreanti aj rybári.

     Ďalšou aktivitou projektu v meste Gbely bolo zakúpenie 17tich interaktívnych tabúľ do Základnej školy s materskou školou Gbely. Tieto sú využívané pri environmentálnej výchove detí. Rovnako sa v tejto škole zrealizovalo vybudovanie envirochodníka v exteriéri školy. Tento obsahuje vonkajšiu učebňu pre deti, pocitový chodník, výsadbu zelene a byliniek a náučné tabule, vrátane tabule s informáciou o dobe rozpadu odpadu v prírode. Deti a pedagógovia túto učebňu využívajú pri envirovýchove v prírode.

     Pre potreby Základnej školy s materskou školou bol vytvorený aj pracovný list s témou „Ako pomáhať prírode“. Deti tento pracovný list spracovávajú na vyučovacích hodinách a je u detí veľmi obľúbený.

    Poslednou aktivitou, ktorú bude meste Gbely realizovať v roku 2020 je osadenie piatich hniezdnych ostrovov do lokality severného Adamovského jazera. Toto jazero je známe ako hniezdisko mnohých druhov vtákov a rovnako ho vtáctvo hojne využíva v zimných mesiacoch ako zimovisko. Na vodnej ploche sa v súčasnosti nachádzajú staré hniezdne ostrovy, avšak sú v nedostatočnom množstve a kedže sú vytvorené násypom  a časom tak prichádza k ich erózii, až úplnému zániku. Nové ostrovy budú zhotovené špeciálnou metódou z vláknobetónu a teda udú mať výrazne vyššiu trvanlivosť ako ostrovy vytvorené násypom.

Interaktívne tabule v triedach

Envirochodník

Environmentálna výchova detí

 

Adamovské jazero