3E Morava Nature

ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE V EKOCENTRE V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE

   Trnavský samosprávny kraj v rámci dosahovania hlavných a čiastkových výstupov projektu zameraných na zvyšovanie povedomia o prírodných hodnotách v CHKO Záhorské Pomoravie aktuálne realizuje spracovanie pilotného školského materiálu a programu aktivít pre ekocentrum Piesočná.

   Čo sa týka podpory biodiverzity v danej chránenej oblasti, tím záhradných architektov vypracoval pre účel revitalizácie záhradného areálu v okolí ekoučebne a ekoprístrešku projektovú dokumentáciu, na základe ktorej  sa zrevitalizuje prírodný areál ekocentra Piesočná tak, aby  mohol slúžiť pre podporu ekovýchovy detí, rodín a návštevníkov ekocentra a umocnil v nich pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane.

   Revitalizácia areálu umožní načerpať podnety v prírodnom prostredí, ktoré bude starostlivo ošetrené na základe zrealizovaného dendrologického prieskumu s cieľom ochrany stromovej vegetácie. Boli preverené statické pomery stromov a spracovaný návrh ich správneho ošetrenia s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. Súčasťou revitalizovaného areálu bude ekojazierko ako vodná stavba, ktorá bude slúžiť pre výučbu detí a upriami pozornosť na možnosť využitia jazierka v prípade požiaru ako zásobárne vody, ako aj jeho samočistiacu schopnosť vďaka použitiu vhodných rastlín. V revitalizovanom areáli bude vybudovaný náučný chodník s bylinkovou záhradkou, vysadené budú nové stromy, kríky a kvetinové záhony, ktoré nielen doplnia existujúcu skladbu drevín, ale prilákajú  motýle a iný hmyz a obohatia vzdelávací proces a zážitkovú školu v prírode.

   V rámci areálu ekocentra Piesočná v Moravskom Svätom Jáne sa v rámci projektu zrealizovalo vybudovanie infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie. Bol postavený ekoprístrešok pre separovaný odpad a čiastočne zrekonštruovaný samostatný objekt, v ktorom sa zriadila ekoučebňa ako základňa pre eko-výchovu. Trnavský samosprávny kraj v rámci prípravy na udržateľnosť projektu plánuje z vlastných rozpočtových zdrojov do konca roka 2020 prefinancovať rekonštrukciu strechy na budove, v ktorej je zriadená ekoučebňa tak, aby objekt slúžil svojmu účelu a environmentálne vzdelávanie bolo komplexne zabezpečené aj po ukončení realizácie projektu 3E-Morava Nature.

   Vybudovaná ekoučebňa bola vybavená mobiliárom a modernými didaktickými pomôckami vrátane nástenných tabúľ o faune a flóre, ako aj botanickými modelmi rastlinnej a živočíšnej bunky a štruktúry listu, ktoré spestria teoretické vyučovanie – praktické kontexty budú môcť deti a návštevníci pozorovať cez zakúpený mikroskop, prípadne sledovať pohyb vtáčích a iných obyvateľov prírodného areálu zo sveta zvieracej ríše pomocou ďalekohľadu. Vďaka synergickému projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse, budú môcť tieto pomôcky pre praktickú časť eko-výchovy využiť v sprievode pedagógov aj v okolí ekocentra Piesočná pri spoznávaní prírodných krás pešo, či na bicykli.

Botanické modely umožnia názornú ukážku všeobecnej stavby, štruktúr a zloženia buniek ako  základných stavebných a funkčných jednotiek organizmov. Na príklade modelov je možné v rámci vyučovacieho procesu prezentovať konštrukčné, metabolické a prevádzkové funkcie jednotlivých buniek, modely umožnia komparáciu rastlinnej a živočíšnej bunky.

Ďalekohľad a mikroskop sú doplnkovou pomôckou pre praktickú časť environmentálnej výchovy v rámci ekocentra Piesočná a poskytnú možnosť ako obohatiť výučbový proces a zlepšiť informovanosť a participáciu detí, verejnosti
a návštevníkov ekocentra príťažlivou formou, ktorá umocní ich vnímanie prírody.

Cieľom vybudovanej infraštruktúry pre eko-výchovu v ekocentre Piesočná je sprostredkovať cieľovej skupine teoretické poznatky prostredníctvom využitia smart riešení a zmyslovou stimuláciou aj vďaka pobytu v prírode podnietiť zvýšený záujem o prírodné hodnoty a potrebu ochrany životného prostredia.

Areál Piesočná

Ekocentrum Piesočná

Ekocentrum Piesočná BILLBOARD

Eko-učebňa Piesočná exeriér

Eko-učebňa Piesočná_exerier

Eko-učebňa Piesočná interiér s pomôckami

Eko-učebňa Piesočná interiér

Botanický model-Rastlinná bunka

Botanický model-Živočíšna bunka

Botanický model-štruktúra listu