3E Morava Nature

ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE V EKOCENTRE V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE

    Trnavský samosprávny kraj v rámci dosahovania hlavných výstupov projektu aktuálne realizuje budovanie infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie v ekocentre v Moravskom Svätom Jáne. Za účelom zhotovenia stavby bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu objektu pre vybudovanie ekoučebne a výstavbu ekoprístrešku pre separovaný odpad, na základe ktorej sa v tomto období napriek mimoriadnej situácii realizujú naplánované investičné činnosti.

    Pre podporu ekovýchovy sa aktuálne pripravuje revitalizácia záhradného areálu v okolí ekoučebne a ekoprístrešku, tak aby  mohol slúžiť pre vzdelávanie detí v prírodnom prostredí. Obstaráva sa záhradný architekt, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu vrátane zabezpečenia dendrologického prieskumu za účelom ochrany stromovej vegetácie, preverenia statických pomerov stromov a návrhu ich správneho ošetrenia s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. Súčasťou revitalizovaného areálu bude ekojazierko ako vodná stavba, ktorá bude slúžiť pre výučbu detí a upriami pozornosť na možnosť využitia jazierka v prípade požiaru ako zásobárne vody, ako aj jeho samočistiacu schopnosť vďaka použitiu vhodných rastlín. V revitalizovanom areáli bude vybudovaný náučný chodník s bylinkovou záhradkou, vysadené budú nové stromy, kríky a kvetinové záhony, ktoré doplnia existujúcu skladbu drevín a obohatia vzdelávací proces a zážitkovú školu v prírode.

Škola v prírode Piesočná