3E Morava Nature

Mesto Gbely

Aktivity a výstupy partnera Gbely

 

  1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 

Cieľ:

Projektový partner Gbely navrhne a vykoná manažmentové opatrenia v chránenom vtáčom území Adamovské jazerá (súčasť Natura 2000). Pre zlepšenie podmienok na hniezdenie vtáctva plánujú inštalovať nové umelé hniezdne ostrovy. Expanziu nežiadúcich vodných rastlín (hrozba pre biodiverzitu vodného habitatu) budú eliminované prírode blízkym spôsobom pomocou enzýmov.

 

 Výstupy:

  • inštalácia 5tich plávajúcich umelých ostrovov na hniezdenie vtákov
  • eliminácia nežiadúcich vodných rastlín na ploche 17 ha

 

https://www.gbely.sk/