3E Morava Nature

BROZ-Bratislavské regionálne a ochranárske združenie

Aktivity a výstupy partnera „Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ)“

 

  1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 

Cieľ:

Zaviesť na území rieky Moravyí aktívny manažment pre obnovu a starostlivosť o vodné, mokradné, skalné, stepné a trávobylinné habitaty. Navrhované opatrenia zlepšia podmienky rastlinných a živočíšnych druhov a prispejú k celkovej biodiverzite v regióne. BROZ sa zameriava na efektívný cezhraničný prístup. Dôležité xerotermné habitaty, ktoré patria v súčasnosti k najvzácnejším, no zároveň aj najohrozenejším, budú na oboch stranách rieky Moravy obnovené a udržiavané zavedením tradičného manažmentu spásania. Lokality sú častokrát neúrodné a preto nezaujimáve pre poľnohospodárov.  Z tohto dôvodu je nevyhnutný inovatívny prístup s MVO. Projektový partner BROZ navzájom koordinujie tieto aktivity s rakúskym WUK prostredníctvom spoločného plánovania, komunikácie, strategických stretnutí a spoločnými workshopmi.

 

 Výstupy:

  • Obnova a podpora biodiverzity v terestrických biotopoch – Devínska Kobyla na ploche 10 ha
  • Cezhraničný workshop o pastve (SK/AT): cezhraničná výmena skúseností a poznatkov o pastve oviec a práci s pastierskymi psami . Na workshope budú prezentované praktické informácie o pasení v chránených územiach pre farmárov, vlastníkov pozemkov a miestnych partnerov, súčasne umožní výmenu skúseností medzi projektovými partnermi (AT,SK).
  • Inštalácia jednoduchej infraštruktúry pre environmentálnu výchovu (besiedka) – spoločná aktivita s DNV
  • Vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry pre pastvu – jednoduchý oplôtok a prístrešok

 

https://broz.sk/