3E Morava Nature

March.Raum.Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld

Aktivity a výstupy partnera „March.Raum.Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld“

 

 1. Publicita a komunikácia

 

Cieľ:

 • Zlepšiť úroveň vedomostí a povedomie o vzácnych biotopoch po oboch stranách rieky Moravy
 • Zmeniť správanie obyvateľov a návštevníkov jednotlivých lokalít po oboch stranách rieky Moravy

 

Aktivity (výstupy):

 • verejné podujatie pri príležitosti otvorenia nových náučných chodníkov, zúčastní sa cca 50 účastníkov zo SR a AT

 

 

 1. Environmentálna výchova

 

Cieľ:

 • Pomocou environmentálnej výchovy budú návštevníci a hostia informovaní o prírodných hodotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie. Environmentálne vzdelávanie zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody Zároveň ponúka možnosti zotavovania a oddychu v prírode.
 • Projekt sa v oblasti environmentálnej výchovy zameriava na vypracovanie cezhraničnej ponuky envirovzdelávania na území rieky Moravy v tesnej náväznosti na aktivity plánovaných ekocentier. Významnou súčasťou koncepcie environmentálnej výchovy v predkladanom projekte je spolupráca so škôlkami a školami. Plánované je skvalitnenie a zintenzívnenie výučby environmentálnej výchovy v MŠ a ZŠ. V rámci projektu plánujeme zrealizovať viac ako 6 vzdelávacích programov pre viac ako 600 účastníkov pod dohľadom profesionálnych školiteľov. Vybraní lektori budú vzdelávať žiakov MŠ a ZŠ v dohodnutom počte hodín, metódami a formami v novovzniknutých priestoroch ekocentra.

 

Výstup:

 • Vytvorené materiály k výučbe , Školské partnerstvá
 • Kontakty a väzby medzi zástupcami škôl na SK a v AT.(napr. deti absolvujúce vzdelávacie programy v sr a at budú absolvovať spoločnú výmenu) , zozbierané skúsenosti s výučbou a následne jej použitie ako regionálnej výučbovej ponuky školám v regióne nivy Moravy, ekokemp

 

 

 1. Ekocentrá – koordinovaná cezhraničná výstavba infraštruktúry pre environmentálnu výchovu na území rieky Moravy

 

Cieľ:

 • príležitosť získať cca 100 000 návštevníkov každý rok a informovať ich o prírodných hodnotách, environmentálnych otázkach a cezhraničných spojitostiach.
 • Ekocentrum  ponúka skvelú príležitosť uskutočňovať programy environmentálnej výchovy, výskumné aktivity a aktivity zamerané na ochranu prírody pre neďaleké obce. Ekopedagogické schopnosti a skúsenosti s ochranou prírody miestnych znalcov môžu významne prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia nelen na školách ale aj u občanov

Výstup:

 • Náučný chodník v blízkosti často navštevovanej kolónie bocianov v Marcheggu(oblasť mimoriadneho významu pre udržanie cezhraničných mokradných oblastí medzinárodného významu – Ramsarská lokalita). Chodník bude 5 km dlhý so 6environmentálnymi informačnými zastávkami a troma pozorovateľnami prírody s predpokladom 30 000 návštevníkov

 

https://www.wwf.at/de/storchenhaus/