3E Morava Nature

HLAVNÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY - Devínska Nová Ves

Medzi hlavné projektové aktivity  -  Devínskej Novej Vsi patrí:

Vytvorenie jedinečného celoročného ekovýchovného cyklu programov pre 8 ročníkov ZŠ a 2 ročníky MŠ; - vypracovanie študijných materiálov na EV pre MŠ, ZŠ v Devínskej Novej Vsi, pre školiace semináre - s cieľom zlepšenia informovanosti detí  o prirodzených biotopoch vrátane NATURA 2000 a ochrane prírody

Realizácia ekovýchovných programov pre žiakov ZŠ a MŠ, pedagógov a verejnosť , ktoré prebiehajú v nových priestoroch Ekocentra v MČ DNV. Exteriérové aktivity sú realizované v rámci intravilánu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves, povodia rieky Moravy a územia SKUEV Devínska Kobyla.

Aktivity oslovujú občanov a návštevníkov od najmladšej po najstaršiu vekovú kategóriu, širokú verejnosť ako aj profesionálov a odborníkov z oblasti životného prostredia

Bez spolupráce pedagógov a zapojenia sa detí by sme ťažko dosiahli požadované ciele projektu. Deti spolu s ich pedagógmi, rodinami a pomáhajú  šíriť osvetu. V súčasnosti je posilnenie environmentálneho povedomia a  jeho pevné ukotvenie v hodnotovom rebríčku mladého človeka čím ďalej, tým viac potrebné vzhľadom na stav, v akom sa naša planéta nachádza. Každý by mal začať sám  od seba pomáhať chrániť a zlepšovať stav prírody a životného prostredia.

Vybudovanie posilnenia kolovej hradby na Sandbergu, s cieľom chrániť prírodný unikát ako aj bezpečnosť a zdravie návštevníkov.

Rekonštrukcia  časti prízemia Mýtnice a jej nádvoria – vznikol tu  priestor pre ekocentrum a zázemie pre lektoring environmentálnej výchovy a pre stretávanie sa  environmentálnych aktivistov.

Spolupráca projektových partnerov – príprava spoločných výstupných produktov, podpora bilaterálnej spolupráce, zvyšovanie informovanosti, odovzdávanie skúseností..

               Činnosť Ekocentra DNV sa začala 12. septembra 2019, jeho slávnostným otvorením. Ekocentrum je súčasťou projektu programu Interreg V- A SK/AT 2014 – 2020 a projektu 3E – Morava Natute/  Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia)  v ekocentrách/, ktorý mestská časť realizuje  s ďalšími deviatimi slovenskými a rakúskymi partnermi.V priestoroch ekocentra sa bude realizovať praktická a zážitková výučba  jedinečného celoročného cyklu vzdelávania environmentálnej výchovy. V priebehu šk. roka 2019/2020  dostanú základné znalosti environmentálnej výchovy- zameranej na oblasť  NATURA 2000  -  všetky predškolské deti z MŠ a  žiaci ZŠ /ročníky 1 – 8 /.

Zameranie:  ochrana prírody a krajiny s dôrazom na región Pomoravia; poznávanie rôznych krajinných typov a ich špecifík z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Pomocou environmentálneho vzdelávania oslovujeme široké vrstvy obyvateľstva. Súčasťou plánovanej stratégie je aj neformálna environmentálna výchova – pre širokú paletu záujemcov. Dávame možnosť obyvateľom sídlisk zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, vedieme deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v mestskej časti, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia. Zároveň uvítame zjednotenie a rozšírenie  pôsobenia environmentálne založených občanov a neformálnych združení v našej oblasti.

Plánovaná činnosť ekocentra v rámci  jeho udržateľnosti:

  • Spolupracovať  so školami a školskými zariadeniami aj v iných mestských častiach
  • Prevádzkovať vlastnú výchovno-  vzdelávaciu prácu a osvetu
  • Spolupracovať so štátnou správou a samosprávou a s inými O.Z. vo svojom regióne
  • Organizovať environmentálne zamerané hry a súťaže, brigády, workshopy, výlety, výstavy.. pre verejnosť
  • Spolupracovať s odbornými a vzdelávacími  inštitúciami v svojom  regióne
  • Spolupracovať s médiami
  • Realizovať eko-poradenstvo
  • Propagovať  svoju činnosť na verejnosti .

Hlavným cieľom do budúcnosti je učiť, informovať deti a dospelých o jedinečnosti , spletitosti a vzájomnej  závislosti všetkých  zložiek životného prostredia. Prebúdzať  to kladné v nás, čo umožní životné prostredie uchovať i pre ďalšie generácie.

Vďaka úsiliu  všetkých partnerov projektu, pomoci STS  programu Interreg, zapojených  občanov, odborníkov ,  zástupcov základných škôl a materských škôl, detí rodičov a širokej vedomosti sa ciele projektu postupne realizujú. Pridávajú sa ďalšie súvisiace aktivity a svitá  nádej, že už blízka budúcnosť prinesie so sebou želateľné a očakávané výsledky.

Desatoro malého ochranára, krásne detské environmentálne práce, brigády, záujem občanov sú pre nás veľkým stimulom.

Na záver   vystihujúci príspevok – úryvok z eseje - od žiačky zo  ZŠ v Devínskej Novej Vsi - pohľad na perspektívu našej Zeme:

„Možno si myslíte, že som nakreslila smutné obrázky.

Sú to iba kresby. Smutnejšie bude, ak sa to stane realitou. Všetko, čo máme  vychádza z prírody a mala by byť za to aj odmenená, nemyslíte?

Prečo ju potom trestáte, keď si to nezaslúži?

Nedopúšťajme, aby sa moje smutné obrázky stali skutočnosťou!

ČO STE MIMOZEMŠŤANIA, KEĎ VÁM NA TEJTO ZEMI NEZÁLEŽÍ?????“

 

V dnešných dňoch a v dnešnej situácii nevýslovne aktuálne- Nemyslíte si?