3E Morava Nature

Mesto Stupava

Aktivity a výstupy partnera „Stupava“

 

 1. Príprava projektu

 

Prvé projektové nápady odštartoval workshop „Sieťové stretnutie Príroda a kultúrne dedičstvo“, ktorý sa konal 11.6.2014 v Hainburgu. Prvé bilaterálne pracovné stretnutie bolo z iniciatívy MČ Bratislava - Devínska Nová Ves dňa 24.2.2015.

Partnerstvo sa v priebehu času rôzne formovalo. Vhodní partneri z rôznych dôvodov pribúdali aj odstupovali z prípravy projektu. Vznikla tak vyvážená skupina partnerov z SK a AT. V decembri 2015 padlo rozhodnutie podať projekt v investičnej priorite 6D a začalo sa s konkrétnymi prípravami. Partneri sa počas celej prípravy projektu pravidelne stretávali raz na slovenskej a raz na rakúskej strane, do februára 2017 sa zrealizovalo 12 stretnutí. Okrem stretnutí partnerov boli jednotlivé zámery projektu konzultované s Ministerstvami životného prostredia, orgánmi ochrany prírody a krajiny, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a so Spoločným technickým sekretariátom, EÚ koordinátormi, so zástupcami BSK, o.z a n.o. pôsobiacimi v oblastiach environmentálnej výchovy. Špecifické zámery projektu boli odkonzultované s relevantnými subjektmi aj priamo v teréne. Po určení hlavného cieľa a rámca projektu nastala fáza prípravy projektovej dokumentácie, na ktorej sa podieľali všetci projektoví partneri. NO Regional financoval tlmočníka a Stupava financovala projektového manažéra tiež z vlastných zdrojov. Cestovné náklady boli počas fázy prípravy projektu hradené partnermi z vlastných zdrojov. V decembri 2016 sa partneri dohodli, že hlavným partnerom projektu bude mesto Stupava. Spolupráca vyústila k podpisu partnerskej dohody. Počas prípravy projektu partneri prispievali pri príprave svojimi skúsenosťami z predchádzajúcich projektov, navzájom sa dopĺňali, pomáhali si, usmerňovali sa a hľadali spoločné konsenzy tak, aby zameranie aktivít projektu maximálnou mierou prispelo k dosiahnutiu projektových cieľov.

 

 

 1. Riadenie projektu

 

Cieľ:

Mesto Stupava je hlavným prijímateľom projektu. Hlavný prijímateľ je zodpovedný za celkovú koordináciu projektu, včasné podávanie monitorovacích správ na úrovni projektu a za distribúciu fondov ERDF. Zároveň je hlavným kontaktným partnerom pre poskytovateľa príspevku, kontrolného orgánu a Spoločného sekretariátu, prípadne pre zmeny v projekte. Pri koordinácii partnerov z Rakúska mu bude pomáhať NÖ.Regional.GmbH. Komunikácia hlavného prijímateľa s ostatnými partnermi projektu bude prebiehať formou emailov, menších pracovných skupín zaoberajúcich sa technickými otázkami projektových aktivít a formou pracovných stretnutí všetkých partnerov. Hlavné pracovné stretnutia všetkých partnerov sa budú konať 2x do roka a usporiadať ich bude vždy iný partner z tímu. Zodpovednosť za jednotlivé časti projektu je rozdelená medzi partnerov. Každý PB má zodpovedného partnera, ktorý dohliada na dodržiavanie obsahového a časového plánu PB. Periodické správy o výsledkoch projektu a finančné správy budú spracovávať všetci partneri za seba.

 

Aktivity (výstupy):

 • Vytvorený projektový riadiaci tím
 • Spracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu
 • Stretnutia partnerov projektu + zápisnice zo stretnutí s fotodokumentáciou

 

 1. Publicita a komunikácia

 

Cieľ:

 • Zlepšiť úroveň vedomostí a povedomie o vzácnych biotopoch po oboch stranách rieky Moravy
 • Zmeniť správanie obyvateľov a návštevníkov jednotlivých lokalít po oboch stranách rieky Moravy

 

Aktivity (výstupy):

 • Spracovanie brožúry o krásach prírody projektovej oblasti, o environmentálnom zameraní projektu a ekovýchove na školách ako aj o ekoaktivitách ekocentier
 • Zorganizovanie úvodnej konferencie
 • Tvorba a administrácia web stránky

 

4. Environmentálna výchova

 

Cieľ:  

Projekt sa v oblasti environmentálnej výchovy zameriava na vypracovanie cezhraničnej ponuky envirovzdelávania na území rieky Moravy v tesnej náväznosti na aktivity plánovaných ekocentier. Významnou súčasťou koncepcie environmentálnej výchovy v predkladanom projekte je spolupráca so škôlkami a školami. Plánované je skvalitnenie a zintenzívnenie výučby environmentálnej výchovy v MŠ a ZŠ. V rámci projektu plánujeme zrealizovať viac ako 6 vzdelávacích programov pre viac ako 600 účastníkov pod dohľadom profesionálnych školiteľov. Vybraní lektori budú vzdelávať žiakov MŠ a ZŠ v dohodnutom počte hodín, metódami a formami v novovzniknutých priestoroch ekocentier.

 

Aktivity (výstupy):

 • Vytvorené materiály k výučbe , Školské partnerstvá
 • Kontakty a väzby medzi zástupcami škôl na SK a v AT.(napr. deti absolvujúce vzdelávacie programy v sr a at budú absolvovať spoločnú výmenu) , zozbierané skúsenosti s výučbou a následne jej použitie ako regionálnej výučbovej ponuky školám v regióne nivy Moravy

 

5.Ekocentrum v Stupave

 

Cieľ:  

 • Ekocentrum  ponúka skvelú príležitosť uskutočňovať programy environmentálnej výchovy, výskumné aktivity a aktivity zamerané na ochranu prírody pre neďaleké obce. Ekopedagogické schopnosti a skúsenosti s ochranou prírody miestnych znalcov môžu významne prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia nielen na školách, ale aj u občanov

 

Aktivity (výstupy):

 • Rekonštrukcia Krupičkovho domu a skleníka pre účely ekocentra
 • Realizácia náučného chodníka v Stupavskom parku