3E Morava Nature

Bratislava - Mestská časť Devínska Nová Ves

Aktivity a výstupy Devínskej Novej Vsi

 1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 

Cieľ:

 • Ochrana Sanbergu - jednej z najznámejších prírodných lokalít na Devínskej Kobyle formou regulácie a intenzívnej komunikácie bude realizovaná partnerom MČ – DNV. Drevené kolové oplotenie v kombinácii s novovzniknutými zariadeniami pre návštevníkov poskytne Sandbergu lepšiu ochranu.
 • Nad opatreniami budú dohliadať relevantné organizácie ochrany prírody - strategickí partneri  

 

 Výstupy:

 • predĺženie drevenej kolovej hradby
 •  inštalácia infotabúľ s inštrukciou pre návštevníkov

 

 1. Environmentálna výchova

 

Cieľ:

Pomocou environmentálnej výchovy budú návštevníci a hostia informovaní o prírodných hodotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie. Environmentálne vzdelávanie zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody Zároveň ponúka možnosti zotavovania a oddychu v prírode.

Projekt sa v oblasti environmentálnej výchovy zameriava na vypracovanie cezhraničnej ponuky envirovzdelávania na území rieky Moravy v tesnej náväznosti na aktivity plánovaných ekocentier. Významnou súčasťou koncepcie environmentálnej výchovy v predkladanom projekte je spolupráca so škôlkami a školami. Plánované je skvalitnenie a zintenzívnenie výučby environmentálnej výchovy v MŠ a ZŠ. V rámci projektu plánujeme zrealizovať viac ako 6 vzdelávacích programov pre viac ako 600 účastníkov pod dohľadom profesionálnych školiteľov. Vybraní lektori budú vzdelávať žiakov MŠ a ZŠ v dohodnutom počte hodín, metódami a formami v novovzniknutých priestoroch ekocentra.

 

Výstup:

 • Vytvorené materiály k výučbe , Školské partnerstvá
 • Kontakty a väzby medzi zástupcami škôl na Slovensku a v Rakúsku (napr. deti absolvujúce vzdelávacie programy v sr a at budú absolvovať spoločnú výmenu), zozbierané skúsenosti s výučbou a následne jej použitie ako regionálnej výučbovej ponuky školám v regióne nivy Moravy, ekokemp

 

 1. Ekocentrum v DNV

Cieľ:

 • návštevníkov informovať o prírodných hodnotách, environmentálnych otázkach a cezhraničných spojitostiach.
 • Ekocentrum  ponúka skvelú príležitosť uskutočňovať programy environmentálnej výchovy, výskumné aktivity a aktivity zamerané na ochranu prírody pre neďaleké obce. Ekopedagogické schopnosti a skúsenosti s ochranou prírody miestnych znalcov môžu významne prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia nielen na školách, ale aj u občanov

Výstup:

 • rekonštrukcia budovy starej mýtnice so zriadením výučbových priestorov,
 • výstavba ekodomčeka so zelenou strechou na nádvorí mýtnice

 

www.devinskanovaves.sk