3E Morava Nature

Trnavský samosprávny kraj

Cieľ projektu

Obnova prírodného dedičstva a ochrana ekologických sietí pomocou zvyšovania povedomia, koordinovaného ekoturizmu a riadenia ochrany prírody v dôležitých centrách biodiverzity v cezhraničnom regióne Morava a Alpsko-karpatskom koridore.

 

Cieľová skupina projektu

 • žiaci 1., 2. stupňa základných škôl,
 • žiaci stredných škôl,
 • pedagógovia a vychovávatelia,
 • obyvateľstvo zapojených regiónov (rodičia, turisti).

 

Zdôvodnenie reálnej potreby projektu

Prostredníctvom vybudovania infraštruktúry pre vzdelávanie bude podporená environmentálna výchova v ekocentre, ktoré Trnavský samosprávny kraj rozvíja ako súčasť komplexu na Piesočnej ulici v Moravskom Svätom Jáne (oblasť Záhorského Pomoravia). Cezhraničný potenciál komplexu budov s rozľahlým prírodným areálom vo vlastníctve TTSK je daným jeho lokalizáciou priamo pri štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Rakúskom (cca. 1,5 km), čo vytvára priestor pre rozvoj cezhraničných kooperácií s prioritným zameraním na environmentálne vzdelávanie.

 

Aktivity a výstupy TTSK:

 

 1. Zelený program pre návštevníkov ekocentra

 

Cieľ:

 • homogénne uplatniť metódy aktivizujúce environmentálne vzdelávanie a pozitívne vplývať na formovanie postojov k životnému prostrediu,
 • ponúknuť cieľovej skupine projektu vrátane širokej verejnosti základné environmentálne vzdelávanie pomocou moderných a príťažlivých metód a foriem práce (diskusia, hra, práca v teréne).

 

 Výstupy:

 • Vybudovanie eko-učebne – rekonštrukcia a modernizácia interiéru a exteriéru miestnosti kde prebieha výučba (základňa pre environmentálne vzdelávanie) a zlepšenie technického stavu priestorov a zriadenie vonkajšej školiacej zóny
 • Vybudovanie  eko-prístrešku pre separovaný odpad a revitalizácia existujúceho priestoru pre separovaný zber
 • Program aktivít kombinujúci teóriu a prax, vychádzajúci z obsahového zamerania projektu
 • Pilotný školiaci materiál o biotopoch priľahlého okolia a širšieho okolia v kontexte Alpsko-karpatského koridoru
 • Eko Kemp/Praktické vzdelávanie pre cieľové skupiny

- využitie vytvoreného školiaceho materiálua programu aktivít (1-dňové výlety do okolia a v rámci siete ekocentier, spoločná realizácia praktickej časti kempu s projektovými partnermi)

      2.Vytvorenie prírodnej záhrady

 

Cieľ: Zvýšiť  motiváciu žiakov a verejnosti navštevujúcej ekocentrum neštandardným prostredím v prospech formovania kladných postojov k životnému prostrediu, ako aj:

 • vytvoriť priestor s podnetmi ako doplnok k teoretickému vzdelávaniu,
 • podporiť ekologický (školský) turizmus a rozvoj ekoturistickej ponuky,
 • podporiť environmentálne vzdelávanie atraktívnou disemináciou informácií a poznatkov  pre žiakov základných a stredných škôl a návštevníkov regiónu pozdĺž rieky Morava.

 

Výstup:

 • Vytvorenie eko jazierka s náučným chodníkom a bylinkovou záhradkou
 • Revitalizácia vonkajšieho areálu ako priestoru s podnetmi pre využitie v rámci environmentálneho vzdelávania a pre odreagovanie popri vonkajších aktivitách cieľových skupín projektu navštevujúcich ekocentrum

 

Rozpočet TTSK:      180 000,- Eur

 

Zdroje financovania projektu a spolufinancovanie TTSK:       

Rozpočet pre TTSK je financovaný z nasledujúcich zdrojov:

Externé zdroje:                       EFRR                         153 000,00 Eur (85 %)

                                               štátny rozpočet             18 000,00 Eur (10 %)

Vlastné zdroje TTSK:                                                    9 000,00 Eur   (5 %)

 

https://www.trnava-vuc.sk/

Trnavský samosprávny kraj